Senior Fellows

 

Dalia al-Aqidi
Senior Fellow
Stephen Bryen
Senior Fellow
Stephen Coughlin
Senior Fellow
Sam Faddis
Senior Fellow
Kevin D. Freeman
Senior Fellow
Dan Gallington
Senior Fellow
Hany Ghoraba
Senior Fellow
Caroline Glick
Senior Fellow
M. Zuhdi Jasser
Senior Fellow
John Mills
Senior Fellow
Rabbi Yechezkel Moskowitz
Senior Fellow
Grant Newsham
Senior Fellow
Raymond Orzel
Senior Fellow
Dr. Peter Pry
Senior Fellow | In Memoriam – 2022
David Reaboi
Senior Fellow
Joseph E. Schmitz
Senior Fellow
Robert Spencer
Senior Fellow
Bradley Thayer
Senior Fellow